Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół w Puchaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.puchaczow.com   i   http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt100&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu31&value%5B1%5D=1  .

Status pod względem zgodności

Strony internetowe Zespołu Szkół w Puchaczowie są częściowo zgodne, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronach informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.
  • Zamieszczone na stronach dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane lub muszą być udostępnione w formie otrzymanej od podmiotów zewnętrznych.
  • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
  • Część z opublikowanych zdjęć umieszczonych m.in. w galerii nie posiada opisu alternatywnego bądź jakiegokolwiek podpisu.

Ułatwienia na stronie

Strony internetowe Zespołu Szkół w Puchaczowie posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19 sierpnia 2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół w Puchaczowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Szczepański, adres poczty elektronicznej krzysztof.szczepanski@puchaczow.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 817575154 lub wysyłając e-mail na adres: zspuchaczow@wp.pl. Tą samą drogą można też składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe żądania postaramy się realizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy niezwłocznie  o tym fakcie, kiedy taka realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo wystąpić z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Puchaczowie, ul. A. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów

Zespół Szkół zajmuje dwa budynki połączone łącznikiem na poziomie parteru. 

1. Wejście do pierwszego budynku znajduje się od ul. A. Mikiewicza. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na piętra prowadzą schody, które ograniczają dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

2. Do drugiego budynku są dwa wejścia, znajdują się one od ul. Skoczylasa. Do wejścia umiejscowionego w połowie budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat. Na piętra prowadzą schody, które ograniczają dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze drugiego budynku przy hali sportowej.

W obydwu budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Zespole Szkół nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i on-line.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony