Regulamin korzystania z szafek szkolnych

w Zespole Szkół w Puchaczowie

 

 1. I.                    Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek  szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie.
 3. Szafki stanowią własność szkoły.
 4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 5. Na każdej szafce  znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.
 6. Każda szafka posiada dwa klucze do użytku uczniów.
 7. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 8. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
 9. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości  w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 11. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.
 12. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

 

 1. II.                  Obowiązki szkoły
 2. Szkoła zapewnia przydział szafki , konserwację i naprawę szafek.
 3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek  i przekazuje ją 
  do 15 września dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie, wydzielających nieprzyjemny zapach lub innych, uznanych za niebezpieczne.

 

 1. III.                Zadania i obowiązki użytkowników szafek.
 2. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 3. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 4. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 6. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 7. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów  tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 8. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 9. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 11. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
 12. Uczeń zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamknięcie, niepozostawiania klucza w zamku i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 13. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić   do sekretariatu szkoły.
 14. Przed dłuższą przerwą w zajęciach (ferie, święta) należy opróżnić szafkę.
 15. Pod koniec roku szkolnego należy całkowicie opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.

 

 1. IV.                Klucze i zasady ich użytkowania
 2. Każdy zamek posiada dwa klucze do użytku uczniów,
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.
 4. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów przez ucznia i rodzica.
 5. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.
 6. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
 7. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 8. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
 9. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
 10. Zabrania się dorabiania klucza we  własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki.
 11. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

 1. V.                 Zasady opłat
 2. Wszystkie usterki należy zgłaszać do pracownika administracji, nie dokonywać napraw samodzielnie.
 3. Uczeń zgłaszający usterkę lub zagubienie klucza, powinien podać numer klucza i określić rodzaj usterki. W sekretariacie szkoły.
 4. Za umyślne uszkodzenia szafek, odpowiedzialność materialną ponosi uczeń (w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni – jego rodzic).
 5. W przypadku wyłamania drzwiczek, uczeń (rodzic/prawny opiekun) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany drzwi.

 

 1. VI.               Przypadki szczególne
 2. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 3. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.
 4. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.
 5. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób  rozliczania się miedzy użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki.

 

 1. VII.             Postanowienia końcowe
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
 3. Wychowawca klasy corocznie zaznajamia z treścią Regulaminu rodziców i uczniów klasy. Uczniowie zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. Stosowne oświadczenie o przestrzeganiu zasad niniejszego Regulaminu podpisuje uczeń i jego rodzic. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do tego regulaminu.
 4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5.  Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i podpisaniu przez Dyrektora Szkoły.
 6.  Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Radą Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły, przedstawicieli rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
 7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

……………………………….                              ……………………………………                            …………………………………..

 Rada Rodziców                                             Samorząd Uczniowski                                           Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Załącznik 1

Oświadczenie

Oświadczam, iż znana mi jest treść Regulaminu korzystania z szafek uczniowskich w Zespole Szkół w Puchaczowie i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów tego regulaminu.

a)    Data i podpis ucznia:…………………………………………………………………….

b)   Data i podpis rodzica:…………………………………………………………………….

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony