LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCHACZOWIE

 

 

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

Ocena zachowania uwzględnia następujące obszary:

-        wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-        dbałość o honor i tradycje szkoły

-        dbałość o piękno mowy ojczystej

-        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-        okazywanie szacunku innym osobom

 

 

Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole;
 2. regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne obowiązkowe, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia spóźnienia i nieobecności;
 3. uczestniczy w różnych formach pracy na rzecz szkoły lub klasy;
 4. cechuje się kulturą osobistą, przestrzega kultury słowa, pomaga innym;
 5. dba o swój rozwój psychiczny i fizyczny;
 6. nie stosuje używek;
 7. uczy się na miarę swoich możliwości i warunków;
 8. szanuje mienie szkolne i prywatne;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:

 

 1. osiąga wysokie wyniki w nauce lub uczy się na miarę swoich możliwości;
 2. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły lub klasy;

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą oraz:

 

 1. wykazuje dużą aktywność własną w przygotowywaniu zajęć lekcyjnych i innych;
 2. przejawia inicjatywę i aktywnie uczestniczy w różnych formach pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 3. reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
 4. jest uczynny i życzliwy;
 5. we wszystkich dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego, jest wzorem do naśladowania;

 

 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i inne obowiązkowe;
 2. w ciągu semestru ma nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;
 3. w miarę możliwości wykonuje zadania powierzone przez wychowawców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
 4. kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią a jego postawa w stosunku do kolegów i innych osób nie budzi większych zastrzeżeń;
 5. nie ulega nałogom;
 6. ma właściwy, pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych;
 7. szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
 8. złamał normy lub zasady społeczne czy regulaminy obowiązujące w szkole, ale  uchybienia te miały charakter incydentalny, a wdrożone odziaływania wychowawcze przyniosły poprawę zachowania

 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

 

 1. łamie regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, a wdrażane oddziaływania wychowawcze nie przynoszą zmian
 2. w ciągu semestru ma powyżej 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;
 3. często nie wykonuje poleceń i zadań powierzonych przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 4. nie przestrzega norm kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią;

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

 

 1. ma niewłaściwą, negatywna postawę wobec obowiązków szkolnych i nauczycieli (jest arogancki lub agresywny);
 2. pomimo podjętych zaradczych środków wychowawczych nie podejmuje prób współpracy z nauczycielami i naprawy własnego zachowania;
 3. stosuje używki lub przebywa pod ich wpływem na terenie szkoły;
 4. łamie normy prawne, nie przestrzega zasad i norm społecznych czy regulaminów szkolnych i zachowania te mają charakter powtarzalny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony