MISJA SZKOŁY

Wszechstronny rozwój osobowy w wymiarach:
- intelektualnym,
- moralnym,
- społecznym,
- duchowym,
- zdrowotnym.

Wychowanie uczniów:
- patriotyczne - kształtowanie tożsamości narodowej,
- estetyczne – kształtowanie potrzeby piękna i wrażliwości,
- etyczne - kształtowanie pożądanych postaw zgodnych z normami moralnymi i obyczajowymi,
- kulturalne - wskazywanie odpowiednich wzorców dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (kultura języka, kultura osobista),
- kulturowe - uczenie szacunku dla tradycji, krzewienie kultury,
- prospołeczne - uczenia aktywności i ofiarności społecznej, bezinteresownej pracy na rzecz innych, akcentowanie potrzeby otwartości, życzliwości, autentyczności w relacjach międzyludzkich

WARTOŚCI, KTÓRYM SŁUŻYMY

- Człowiek i jego godność (wierność zasadom etycznym).
- Prawda o poznawaniu świata.
- Umiejętność dokonywania wyborów.
- Odpowiedzialność za swoje czyny i ponoszenie ich konsekwencji.
- Kultura osobista.
- Zdrowy tryb życia.
- Otwartość na świat.
- Szacunek dla kultury rodzimej i europejskiej.
- Poczucie tożsamości narodowej.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

   Program wychowawczy LO w Puchaczowie stawia wychowanie na równi z kształceniem.
   Podstawowym celem wychowania jest wpojenie wartości określonych w programie wychowawczym LO w Puchaczowie i umożliwienie uczniom ich realizacji oraz rozwój:
- wiadomości moralnej – wiedzy na temat zasad, reguł, wartości i norm obowiązujących w życiu społecznym,
- godności – poczucia własnej wartości,
- świadomości własnych praw,
- odpowiedzialności 
- świadomości ponoszenia skutków własnych wyborów i czynów,
- samodzielności,
- tolerancji

Wypływają z tego następujące cele wychowawcze LO w Puchaczowie:
- kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do otaczającej rzeczywistości
- tworzenie pozytywnych wzorców
- dążenie do rozwijania zainteresowań uczniów,
- wspieranie rozwoju: osobowego, kulturalnego, kulturowego, prospołecznego, estetycznego, etycznego, patriotycznego,
- zapoznawanie z regułami życia społecznego jako przygotowanie do pełnienia ról społecznych
- przeciwdziałanie przestępczości prozdrowotnej i higienicznego stylu życia jako formy zapobiegania uzależnieniom,
- przygotowanie do podjęcia nauki w następnym etapie kształcenia, motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

 PARTNERZY W WYCHOWANIU

   Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, poznawali historię i tradycję, regionu, kraju; wzmacniali poczucie więzi emocjonalnej z rodziną, najbliższym otoczeniem, grupą w szkole.

Nauczyciel wychowawca

w zakresie kształtowania postaw uczniów:
- wspiera rozwój ucznia i wspomaga rodziców w jego wychowaniu,
- diagnozuje potrzeby wychowawcze, programuje działania, planuje ich realizację i ewaluuje własną pracę (rezultaty),

w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego ucznia:
- potrafi zintegrować zespół klasowy,
- stwarza sytuacje pozwalające doświadczać radości z różnych działań np. kultywowania świąt, uroczystości szkolnych,
- współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego ucznia,

w zakresie współpracy z rodzicami:
- jest asertywny i kreatywny w zakresie właściwej współpracy z rodzicami,
- jest zaangażowany w sprawy wychowanków i godny zaufania rodziców.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony